Rola psychologa klinicznego

Psychologia kliniczna to podejście naukowe, które zajmuje się badaniem wszystkich czynników, oceną, diagnozą, leczeniem i zapobieganiem, które mają wpływ na zdrowie psychiczne i zachowanie adaptacyjne. Psychologia kliniczna zajmuje się teoriami i odkryciami psychologicznymi dotyczącymi zaburzeń psychicznych, psychosomatycznych i psychospołecznych. Zajmuje się zapobieganiem, rozwojem i leczeniem takich zaburzeń w badaniach i praktyce.

Na czym polega praca psychologa klinicznego?

Psychologowie kliniczni pracują w instytucjach systemu opieki zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej. Placówki lecznictwa zamkniętego to kliniki psychiatryczne, psychosomatyczne i neurologiczne, kliniki rehabilitacyjne, kliniki uzależnień, szpitale, domy oraz instytucje zajmujące się wykonywaniem wyroków i środków. Do placówek lecznictwa ambulatoryjnego należą zakłady psychiatrii społecznej, polikliniki, uniwersyteckie instytuty psychologiczne oraz jednostki poradnictwa i poradnictwa o różnej specyfice (małżeństwo, społeczeństwo, edukacja, szkoła, uzależnienia itp.) Ponadto wielu psychologów klinicznych prowadzi prywatną praktykę. Ponadto są oni reprezentowani w dziedzinie badań, nauczania i działalności gospodarczej.

Funkcje psychologów klinicznych.

1. Diagnostyka.

Psychologiczne badania diagnostyczne obejmują wywiady kliniczne, anamnezę, badanie, testy psychologiczne i obserwację zachowania. Wyniki badań prowadzą do klasyfikacji diagnostycznej i wskazań. Stanowią one podstawę każdej interwencji. Ponadto kwestie diagnostyczne służą do monitorowania postępów i przyczyniają się do zapewnienia jakości.

2. Działalność ekspercka.

Psychologowie kliniczni świadczą usługi doradcze i wykonują zadania eksperckie w zakresie prawa cywilnego i karnego dla sądów, organów cywilnych i wojskowych, firm ubezpieczeniowych i innych.

3. Profilaktyka.

Działalność psychologów klinicznych obejmuje zasady i możliwości profilaktyki psychologicznej. Profilaktyka pierwotna oznacza zapobieganie pierwszemu wystąpieniu choroby. Profilaktyka drugorzędowa dotyczy osób z grup ryzyka i obejmuje środki zapobiegające długotrwałemu postępowi choroby; należy do nich wczesne wykrywanie, wczesne poradnictwo i zapobieganie nawrotom. Profilaktyka trzeciorzędowa ma na celu zapobieganie szkodom następczym, takim jak szkody społeczne, niepełnosprawność lub chronifikacja.

4. Leczenie.

Leczenie obejmuje zindywidualizowane planowanie leczenia oraz leczenie w środowisku indywidualnym, grupowym, parami lub rodzinnym. Wiąże się z tym dokumentacja odpowiedniej pracy (historia choroby) oraz związana z nią ocena i refleksja nad samą pracą. W jednym z artykułów na portalu www.polemika.pl dowiadujemy się, że leczenie psychoterapeutyczne w węższym znaczeniu obejmuje także poradnictwo, interwencję kryzysową, rehabilitację, prowadzenie psychoterapeutycznej opieki poszpitalnej, a także angażowanie osób z otoczenia klienta.

5. Nadzór.

Superwizja to dyskusja i refleksja nad praktyczną pracą osób korzystających z opieki psychospołecznej w zakresie adekwatności problemów, regularnego leczenia i osobistego zaangażowania. Obejmuje on indywidualne, związane z konkretnym przypadkiem i specyficzne dla danej instytucji aspekty działalności kliniczno-psychologicznej i służy zapewnieniu jakości i profesjonalizmu pracy.

7. Badania.

Psychologowie kliniczni są szkoleni w zakresie badań empirycznych, filozofii nauki, statystyki i metodologii. Ich działalność obejmuje prace literaturowe, planowanie, realizację i ewaluację badań naukowych oraz ich publikację.

8. Edukacja.

Psychologowie kliniczni biorą udział w szkoleniach dla pracowników instytucji, uczestniczą w dyskusjach na temat przypadków, organizują seminaria, konferencje i imprezy edukacyjne. Prowadzą zajęcia na uniwersytetach, w szkołach wyższych i innych instytucjach edukacyjnych. Zajmują się doradztwem zawodowym i poradnictwem dla stażystów psychologii i innych psychologów w trakcie szkolenia.

9. Promocja zdrowia psychicznego.

Psychologowie kliniczni biorą udział w opracowywaniu ogólnej struktury organizacyjnej kliniki oraz innych usług i przedsięwzięć. Uczestniczą oni w kształtowaniu środowiska pracy w oddziałach oraz w tworzeniu struktury i koncepcji różnych usług. Opracowują deklaracje misji, uczestniczą w pracach projektowych oraz promują komunikację i współpracę między wszystkimi pracownikami.

Należy zaznaczyć, że psycholog kliniczny jest specjalistą, który może pracować nie tylko w poradniach, ale także w instytucjach o innym profilu, takich jak szkolnictwo, opieka społeczna i inne. Są to instytucje, w których konieczne jest dogłębne zbadanie osobowości danej osoby i udzielenie jej pomocy psychologicznej.