Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA „Z BIEGIEM MYŚLI”
w Myśliborzu
(tekst jednolity po zmianach dokonanych zgodnie z uchwałą nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Członków przeprowadzonego  dniu 28 lutego 2006 r)


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli” w Myśliborzu zwane dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym i samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, działającym na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 01.79.855.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2

Organizatorem stowarzyszenia jest Komitet założycielski.

§ 3

Stowarzyszenie podlega wpisowi do Rejestru Sądu Rejestrowego i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Myślibórz, a terenem działania obszar dorzecza rzeki Myśli.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z godłem stowarzyszenia i napisem  w otoku „Stowarzyszenie Z Biegiem Myśli”.

§ 6

Materiały prasowe dotyczące Stowarzyszenia drukowane będą w kwartalniku „Z Biegiem Myśli” Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II

Cele i zadania

§ 8

Celami  stowarzyszenia jest:
1. promocja regionu dorzecza Myśli;
2. przyczynianie się do rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej;
3. poszerzanie znajomości historii regionu, jego zabytków, kultury i przyrody;
4. rozpowszechnianie wiedzy o sportowej, kulturalnej i  turystycznej ofercie regionu,
5. kształtowanie postaw proekologicznych i ochrony przyrody;
6. rozwój turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej – amatorskiej i kwalifikowanej;
7. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauk przyrodniczych i historycznych;
8. promocja miejsc szczególnie interesujących pod względem historycznym, etnograficznym, archeologicznym i przyrodniczym;
9. prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1. rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań historią, dziedzictwem kulturowym i przyrodą,
2. wspieranie prac i badań naukowych dotyczących dorzecza rzeki Myśli,
3. organizację odczytów, konferencji, lekcji, prelekcji, pokazów, kursów i szkoleń, koncertów, spektakli, imprez artystycznych i turystycznych, plenerów i obozów naukowych,
4. inwentaryzację obiektów atrakcyjnych turystycznie,
5. współpracę ze wszystkimi organizacjami społecznymi, administracją samorządową, ośrodkami informacji turystycznej, muzeami, prasą, radiem, telewizją, funduszami i  fundacjami.
6. organizowanie oraz pomoc w organizowaniu imprez turystycznych i kulturalnych,
7. wydawanie publikacji o tematyce wynikającej z celów Stowarzyszenia;
8. uczestnictwo w targach turystycznych,
9. wspieranie osób fizycznych i prawnych w działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia,
10. podejmowanie innych działań wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba spełniająca warunki określone w ustawie o stowarzyszeniach, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

Członkowie dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że Prezesem Zarządu może zostać osoba  mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 13
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
2. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje i wniesie pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osobą fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 15 a

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, ma takie same prawa jak członek zwyczajny.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz do przestrzegania w określonym zakresie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

§ 17

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo upomnieć lub wykluczyć członka Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub  jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby członków.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do  głosowania.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, skład osobowy tych władz  jest uzupełniany spośród pozostałych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków po-chodzących z wyboru..

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący wybierany każdorazowo spośród członków zwykłych Stowarzyszenia.

§ 20 a

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a/ członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
b/ członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na czternaście (14) dni przed terminem  Walnego Zgromadzenia Członków

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4. powołanie Rady Stowarzyszenia
5. ustalanie wysokości składek członkowskich ,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
10. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach:
a/ z własnej inicjatywy;
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c/ na pisemny i umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego (1) miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania oraz powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5-7 osób. O liczbie Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały.
3. Osoby wybrane do zarządu wybierają z pośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności :
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,

3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. sporządzanie sprawozdań z działalności,
5. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zgromadzeń,
6. opracowywanie Regulaminu organizacyjnego i planów działalności Stowarzyszenia,
7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
8. rozpatrywanie sporów wynikłych pomiędzy członkami na tle działalności  Stowarzyszenia.

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Zarządu i powoływana przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3 ) członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności :
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych  i żądanie ich wyjaśnień,
3. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego  Zarządu,
5. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V.

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

Stowarzyszenie gospodaruje samodzielnie posiadanym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków – kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 28

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami księgowości i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z następujących środków :
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy od instytucji, organizacji,   fundacji i osób fizycznych,
3. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami..
4. z innych źródeł.

§ 30
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu.
§ 31

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie :
1. prowadzenie sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, turystycznego, pamiątek, dzieł sztuki, w formie giełdowej, komisowej, aukcyjnej i antykwarycznej.
2. prowadzenie działalności wydawniczej polegającej na opracowaniu  i publikacji katalogów, przewodników, czasopism, informatorów, folderów, widokówek, plakatów i innych wydawnictw,
3. świadczenie usług turystycznych, oświatowych, dydaktycznych, kulturalnych, historycznych, promocyjnych,
4. dzierżawę i wynajem pomieszczeń Stowarzyszenia;.
5. innych przedsięwzięć zgodnych z celami powołania Stowarzyszenia.

§ 32

Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością co najmniej 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 34

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz kwartalnika „Z Biegiem Myśli”.

§ 35

Sprawy nieuwzględnione w powyższym statucie należy rozstrzygać przez stosowanie obowiązujących przepisów prawnych.